شبکه های املاک

شبکه ورژن 1

ویلا با استخر

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 مترمربع
ویژه

خانه لوکس

 • 300,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

خانه مدرن سبز

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 3410 متر مربع
ویژه

استودیوی بازسازی شده

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

ویلای لوکس با استخر

 • 350,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

ویلا با استخر

 • 640,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

شبکه ورژن 2

ویلا با استخر

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 مترمربع
ویژه

خانه لوکس

 • 300,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

خانه مدرن سبز

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 3410 متر مربع
ویژه

استودیوی بازسازی شده

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

ویلای لوکس با استخر

 • 350,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

ویلا با استخر

 • 640,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

شبکه ورژن 3

ویلا با استخر

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 مترمربع
ویژه

خانه لوکس

 • 300,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

خانه مدرن سبز

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 3410 متر مربع
ویژه

استودیوی بازسازی شده

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

ویلای لوکس با استخر

 • 350,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

ویلا با استخر

 • 640,000,000تومان
 • خواب: 4
 • سرویس: 1
 • 3410 متر مربع
ویژه

آپارتمان شماره 125

 • 850,000,000تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 2560 متر مربع
ویژه

شبکه ورژن 4

ویلا با استخر

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 مترمربع
ویژه

خانه لوکس

 • 300,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

خانه مدرن سبز

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 3
 • حمام: 2
 • 3410 متر مربع
ویژه

استودیوی بازسازی شده

 • 250,000,000تومان
 • خواب: 4
 • حمام: 2
 • 1200 متر مربع
ویژه

مقایسه املاک

مقایسه